Реконструкция на съществуваща едноетажна сграда. Състои се от 2 подобекта:
ателие за изобразително изкуство;
амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, съдържаща консултативен кабинет вътрешни болести/АГ;
Смесена (метална и дървена) носеща конструкция.
Материалите, използвани за фасадата, са минерална мазилка и дъсчена обшивка.